Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท
Written by สำนักงานบัญชี   

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการโดยแยกตามประเภทนิติบุคคล การจดทะเบียนโรงงาน การดำเนินการเสียภาษีนิติบุคคล การดำเนินการด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม การขออนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวก คลังสินค้า การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามประเภทของสินค้า การจดทะเบียนกิจการเฉพาะ การขออนุญาตก่อสร้าง และการจดทะเบียนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรกมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

เรายินดีให้บริการงานจดทะเบียนทุกประเภทแก่ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ และเรายินดีเสนองานบริการ การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กำหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียน

 • ประหยัดเวลาของท่านในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนธุรกิจ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเราคิดค่าบริการในราคายุติธรรม

บริการด้านการจดทะเบียน

จดทะเบียนบริษัท (Company Registration):

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่ - ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร และอื่นๆ
 • ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว, จำหน่ายสุราไทย - นอก, จำหน่ายบุหรี่ไทย - นอก
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
 • ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร

ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit):

 • ขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
 • ต่อใบอนุญาตอายุทำงานครบปี
 • เปลี่ยนแปลง / แก้ไขใบอนุญาตทำงาน เริ่มต้น
 • แจ้งออก / คืนเล่มใบอนุญาตทำงาน

วีซ่า (Visa):

 • ต่อ Non-Immigrant Visa “B” พร้อมดูแลให้ตลอดปี
 • ต่อ Non-Immigrant Visa “O”
 • ต่อวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย (Retirement Visa)
 • ต่อ Investment Visa
 • เปลี่ยน Visa จาก Tourist Visa หรือ Transit Visa หรือ Visa แบบ ผ.30 เป็น Non-Immigrant Vata “B”
 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Tourist Visa หรือ Transit Vasa หรือ Visa แบบ ผ.30 เป็น Non-Immigrant Visa “O”
 • ทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
  • Single Re-Entry Permit
  • Multiple Re-Entry Permit
 • รายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยทุก ๆ 90 วัน พร้อมดูแลตลอดปี

วีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa “B”)
วีซ่าประเภทธุรกิจ เป็นวีซ่าที่ใช้ประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย และสามารถยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยได้หนึ่งปีหากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือวีซ่าผู้เดินทางผ่าน (Transit Visa) ซึ่งวีซ่าทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถนำไปขอใบอนุญาตการทำงานได้ ดังนั้นวีซ่าที่จะใช้ขอใบอนุญาตการทำงานได้ คือวีซ่า Non-Immigrant ทุกประเภท ซึ่งจะดำเนินการทำได้ 2 วิธี

วิธีที่หนึ่ง: บริษัทที่จะจ้างคนต่างด้าว ทำจดหมายการจ้างงานพร้อมเอกสารแนบให้คนต่างด้าวนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่อที่จะขอวีซ่า (Non-Immigrant Visa “B”) มาขอใบอนุญาตการทำงานต่อไป ในกรณีที่ท่านคิดว่าสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานเสร็จภายใน 90 วัน ควรเลือกแบบ Single Visa แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน ควรเลือกแบบ Multiple Visa

วิธีที่สอง: บริษัทที่จะจ้างคนต่างด้าว ทำจดหมายการจ้างงานคนต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบ ยื่นต่อกระทรวงแรงงานฯเมื่อกระทรวงแรงงานฯมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต ให้คนต่างด้าวนำหนังสือแจ้งดังกล่าวพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ยื่นต่อสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อขอวีซ่า Non - Immigrant “B” แล้วนำมายื่นขอใบอนุญาตการทำงาน ซึ่งมีระยะเวลากำหนดไว้ไม่เกิน 30 วันนับจากที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวง แรงงานฯ

 1. วีซ่าแบบ 1 ปี (Visa 1 Year) เมื่อชาวต่างด้าวดำเนินการขอวีซ่า Non Immigrant Visa “ B “ มาแล้ว และดำเนินการ ขอใบอนุญาต การทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาตในวีซ่า ท่านต้องยื่นเอกสารใหม่เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า Visa 1 Year ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (One Stop Service) ซึ่งสะดวกรวดเร็วมาก แต่ทั้งนี้บุคคลที่จะยื่นเอกสารที่ One Stop Service ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ One Stop Service และในขณะนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกในการขอต่อวีซ่าของคนต่างด้าวในที่กระทรวงแรงงานฯ ด้วย ในการขอต่ออายุวีซ่า ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วันให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจะอนุญาตให้ 1 ปี แต่ถ้าผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะอนุญาตต่อให้อีก30วันจนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จ สำหรับท่านที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และท่านได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ท่านต้องทำ Re – Entry ด้วย มิฉะนั้นแล้ว Non - Immigrant Visa “B” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าของท่านจะกลับไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa เหมือนเดิม
 2. วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย (Retirement Visa) วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า800,000 บาท หรือมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี
 3. วีซ่านักลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท (Investment Visa) (BUSINESS REGITRATION) ได้ในกรณีหนึ่งหรือหลาย กรณีรวมกันดังนี้ ฝากเงินประเภทฝากประจำกับธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน, ธนาคาร กสิกรไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ซื้อพันธ์บัตร ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ต้องซื้อจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ซื้อจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อห้องชุดในอาคารชุด จากเจ้าของโครงการตามราคาที่ได้รับมอบหมายกับ ส่วนราชการกรมที่ดิน

ข้อควรทราบ
คนต่างด้าวต้องถือครอบครองการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการลงทุนต้องแจ้งขออนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงเปลี่ยนช่องทางการลงทุนได้

การขอเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทยอีก (Re-Entry Permit)
มีความประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก เมื่อท่านจะเดินทางออกนอกประเทศไทย และทุกครั้งที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศท่านต้องทำ Re-Entry ซึ่งมี 2 แบบ

 1. Single Re – Entry Permit คือ การขออนุญาตแล้วสามารถเดินทางออกนอกประเทศ
  ได้ 1 ครั้ง เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เดินทางออกนอกประเทศ หรือมีระยะเวลาสั้นๆ ในวีซ่า
 2. Multiple Re – Entry Permit คือการขออนุญาตครั้งเดียว แต่สามารถเดินทาง
  ออกนอกประเทศได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลาในวีซ่า เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  บ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแบบ 1 ปี

ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non - Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re - Entry เพราะเมื่อท่านเดินทางออกนอกประเทศท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน

ในกรณีที่ชาวต่างด้าวต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย จะต้องทำ Re – Entry มิฉะนั้นแล้ว Non- Immigrant “B” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าของท่านจะกลายเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการยื่นเปลี่ยน Non-Immigrant Visa “B” (สำหรับชาวต่างชาติที่จะทำงานในประเทศไทย)
Visa ที่สามารถเปลี่ยนเป็น Non-Immigrant Visa “B” ได้มี 3 ประเภทดังนี้

 1. Tourist Visa โดยปกติวีซ่าประเภทนี้ เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา หากมีความประสงค์ที่จะขอ Work Permit ต่างชาติจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน เพราะ Tourist Visa ไม่สามารถยื่นขอ Work Permit Visa ได้ การเปลี่ยน Tourist Visa เป็น Non-Immigrant Visa “B” วีซ่าจะต้องมีอายุเหลืออยู่ อย่างน้อย 30 วัน
 2. Transit Visa เรียกว่าวีซ่าเดินทางผ่านเข้ามา จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน หากมีความประสงค์ที่ จะขอ Work Permit ต่างชาติจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน เพราะ Transit Visa ไม่สามารถยื่นขอ Work Permit ได้ การเปลี่ยน Transit Visa เป็น Non-Immigrant Visa “B” วีซ่าจะต้องมีอายุเหลืออยู่ อย่างน้อย 21 วัน
 3. ผ.30 ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรง โดยทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับวีซ่าให้ตอนที่เข้ามาถึงสนามบิน (สำหรับบางสัญชาติเท่านั้น) จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน หากมีความประสงค์ที่จะขอ Work Permit ต่างชาติจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน เพราะวีซ่า ผ.30 ไม่สามารถยื่นขอ Work Permit ได้ การเปลี่ยนวีซ่า ผ.30 เป็น Non-Immigrant Visa “B” จะต้องมีอายุวีซ่าเหลืออยู่ อย่างน้อย 21 วัน

หมายเหตุ: เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เปลี่ยนวีซ่าต่างชาติจะอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทยได้ 90 วัน

 

Accounting

สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานมากความรู้และประสบการณ์โดยตรง และพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตร กรมพัฒนาธุรกิจ More...

Auditing

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง More...

Registration

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง และพร้อมที่ลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการประกอบด้วย More...