Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

การค้ำประกัน
Written by สำนักงานบัญชี   
Thursday, 19 June 2008 13:14

เป็นคำถามจากลูกศิษย์ โดยลูกศิษย์บอกมาว่า เมื่อก่อนนี้ตนเองมีความมั่นใจว่าเจ้าหนี้ฟ้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาค้ำประกันได้ เพราะแม้หนี้ขายลดเช็คจะเป็นหนี้ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาค้ำประกันแล้ว ก็เป็นหนี้ในอนาคต ที่มีการค้ำประกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681 วรรคสอง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เถียงกับเพื่อนเกี่ยวกับปัญหานี้ เพื่อนเห็นว่าเจ้าหนี้ฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้ โดยอ้างว่าหนี้ขายลดเช็คไม่ใช่หนี้ในอนาคตตามความหมายในมาตรา 681 วรรคสอง และเพื่อนยังอ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 3397/2527 มาสนับสนุนอีกด้วย จึงเกิดความไม่แน่ใจ ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้กระจ่างด้วย ผมเห็นด้วยกับลูกศิษย์ว่า หนี้ขายลดเช็คตามปัญหานี้เป็นหนี้ในอนาคตที่มีการค้ำประกันได้ตามมาตรา 681 วรรคสอง

ส่วนที่มาตรา 681 วรรคแรกบัญญัติว่า "อันค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์" นั้น มิได้หมายความว่า หนี้ที่จะมีการค้ำประกันได้จะต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ในขณะทำสัญญาค้ำประกัน แต่หมายความว่าหนี้ที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญาค้ำประกันก็ดี หนี้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปในภายหน้าที่เรียกว่าหนี้ในอนาคตก็ดี จะต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย จึงจะมีการค้ำประกันได้

หนี้ค่าซื้อขายเฮโรอีนที่มีอยู่แล้วหรือหนี้ค่าจ้างฆ่าคนที่ผู้จ้างฆ่าตกลงจะจ่ายเมื่อได้ลงมือฆ่าแล้วเป็นหนี้ที่ไม่อาจค้ำประกันได้ เพราะเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 681 วรรคแรก หนี้ขายลดเช็คเกิดขึ้นภายหลังจากทำสัญญาค้ำประกันเป็นหนี้ในอนาคต และเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ ย่อมมีการค้ำประกันได้แน่นอน หากแปลกฎหมายมาตรา 681 อย่างที่เพื่อนของลูกศิษย์เข้าใจแล้ว การค้ำประกันหนี้ในอนาคตก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

ที่เพื่อนของลูกศิษย์ยกเอาคำพิพากษาฎีกาที่ 3397/2527 ขึ้นมาสนับสนุนข้อเถียงของตนนั้น น่าจะเป็นเพราะเพื่อนของลูกศิษย์อ่านคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวไม่ละเอียดมากกว่า เพราะในคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวหาได้วางหลักว่า หนี้ขายลดเช็คจะต้องมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ในขณะทำสัญญาค้ำประกันหรือสัญญาจำนองไม่ เพียงแต่ศาลฎีกาหยิบยกเอาข้อเท็จจริงในคดีส่วนหนึ่งขึ้นมาวินิจฉัยว่า "ขณะจำเลยที่ 4 ที่ 5 ทำสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินกับโจกท์เพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์เฉพาะหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินบัญชีเท่านั้น ส่วนหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คยังไม่เกิดขึ้น เพราะจำเลยที่ 1 เพิ่งทำสัญญาขายลดเช็คกับโจทก์ในภายหลัง" เพื่อนของลูกศิษย์คงจะจับเอาข้อเท็จจริงเฉพาะส่วนนี้มาโต้เถียงกับลูกศิษย์ ความจริงในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาคดีนี้ยังมีข้อเท็จจริงอื่น ๆ อีกซึ่งศาลฎีกาหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยประกอบกัน กล่าวคือ ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปอีกว่า "อีกทั้งข้อความตามสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันมีข้อความว่า ประกันเงินที่เบิกไปจากผู้รับจำนองเกินกว่ายอดเงินในบัญชีหรือเงินที่เป็นหนี้อยู่ในเวลานี้หรือเป็นต่อไปในภายหน้าย่อมมีความหมายถึงหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโดยตรง หาใช่หนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค หรือหนี้อื่นที่ยังมิได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดไม่ และตามหนังสือสัญญาจำนองก็ระบุถึงหนี้ที่รับจำนองอยู่ในเวลานี้หรือในเวลาต่อไปภายหน้า ก็หมายถึงกำหนดเวลา มิได้หมายถึงลักษณะของหนี้ ไม่มีข้อความที่ระบุให้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คหรือหนี้อย่างอื่นคนละประเภทกัน ที่จะเกิดขึ้นภายหน้า การตีความถึงเจตนาของคู่สัญญาในกรณีที่มีข้อสงสัยเช่นนี้ ท่านให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งต้องเสียในมูลหนี้นั้น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 11 การตีความเสียในมูลหนี้จึงขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว "แล้วศาลฎีกาก็ฟังข้อเท็จจริงว่า "ดังนั้น ต้องฟังว่าสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินไม่ได้ประกันถึงหนี้ที่เกิดจากสัญญาขายลดเช็ค ซึ่งจำเลยที่ 1 ทำกับโจทก์"

สรุปแล้วคำพิพากษาฎีกาที่ 3397/2527 วินิจฉัยชี้ขาดเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้น หาได้วินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายแต่อย่างใดไม่

(คนข้างศาล, นามแฝง, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2542)

Last Updated on Wednesday, 17 April 2013 22:37
 

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...